[18] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [16]

17 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1390/08/30

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : M-217-53751.pdf M-217-53751.pdf تاریخ سند : 1390/08/30

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1390/08/30 شماره نامه : 217/53751