[19] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [17]

18 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1390/09/02

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : N-217-44596.pdf N-217-44596.pdf تاریخ سند : 1390/09/02