[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس
تاریخ : 1390/09/06

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس

چاپی : M-612-55584.pdf M-612-55584.pdf تاریخ سند : 1390/09/06

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1390/09/06 شماره نامه : 612/55584