[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس
تاریخ : 1390/09/07

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس

چاپی : N-612-44651.pdf N-612-44651.pdf تاریخ سند : 1390/09/07