‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم و نام های تجاری
تاریخ : 1390/09/02

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم و نام های تجاری

چاپی : C1-439.pdf C1-439.pdf تاریخ سند : 1390/09/19 شماره چاپ : 1776

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1137