1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389
تاریخ : 1390/09/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389

چاپی : I-628.pdf I-628.pdf دست‌نویس : ID-628.pdf ID-628.pdf تاریخ سند : 1390/10/05 شماره چاپ : 1802