‹ وضعیت قبلی [18]

19 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
تاریخ : 1390/09/16

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : L-217-57444.pdf L-217-57444.pdf تاریخ سند : 1390/09/16