[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1390/10/15

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : N-456-45091.pdf N-456-45091.pdf تاریخ سند : 1390/10/15