[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1390/10/28

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : N-456-45326.pdf N-456-45326.pdf تاریخ سند : 1390/10/28