[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1391/01/20

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : E-456.pdf E-456.pdf تاریخ سند : 1391/01/21 شماره چاپ : 1906

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1650، 1176