‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جواز عضویت بازنشستگان در فدراسیون ها و هیات های ورزشی و کمیته ملی المپیک
تاریخ : 1391/02/10

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جواز عضویت بازنشستگان در فدراسیون ها و هیات های ورزشی و کمیته ملی المپیک

چاپی : G-664-12360.pdf G-664-12360.pdf تاریخ سند : 1391/01/16 شماره چاپ : 1893