‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1391/02/19

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : E-456-1.pdf E-456-1.pdf تاریخ سند : 1391/02/19 شماره چاپ : 1950

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1906، 1650، 1176