1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370
تاریخ : 1391/04/05

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370

چاپی : I-51.pdf I-51.pdf تاریخ سند : 1391/04/05 شماره چاپ : 55