‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الزام دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها
تاریخ : 1391/04/26

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الزام دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها

چاپی : G-24-12452.pdf G-24-12452.pdf تاریخ سند : 1391/04/06 شماره چاپ : 28