[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
تاریخ : 1391/04/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

چاپی : I-26.pdf I-26.pdf تاریخ سند : 1391/04/20 شماره چاپ : 30