[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1391/04/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : I-27.pdf I-27.pdf تاریخ سند : 1391/04/20 شماره چاپ : 31

پیوست ها

1391/05/18 اصلاحیه پیوست : I-27E.pdf I-27E.pdf