[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
تاریخ : 1391/04/14

نسخه چاپی

عنوان : لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی

چاپی : I-76.pdf I-76.pdf تاریخ سند : 1391/04/14 شماره چاپ : 80