[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام تقدیم لایحه ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977
تاریخ : 1391/04/11

نسخه چاپی

عنوان : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977

چاپی : I-82 جلد اول.pdf I-82 جلد اول.pdf دست‌نویس : I-82 جلد دوم.pdf I-82 جلد دوم.pdf تاریخ سند : 1391/04/11 شماره چاپ : 86