[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/04/14

نسخه چاپی

عنوان : لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-111.pdf I-111.pdf دست‌نویس : ID-111.pdf ID-111.pdf تاریخ سند : 1391/04/28 شماره چاپ : 128