[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
توضیحات : مخصوص صحن علنی
تاریخ : 1391/05/01

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی

چاپی : G-76-12460.pdf G-76-12460.pdf تاریخ سند : 1391/04/14 شماره چاپ : 80

توضیحات : مخصوص صحن علنی