[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (84) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/05/04

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (84) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-102-12474.pdf G-102-12474.pdf تاریخ سند : 1391/04/14 شماره چاپ : 110