[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
تاریخ : 1391/05/10

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

چاپی : G-26-12486.pdf G-26-12486.pdf تاریخ سند : 1391/04/20 شماره چاپ : 30