[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/11

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-111.pdf C1-111.pdf تاریخ سند : 1391/05/14 شماره چاپ : 162

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 128