[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بند 2-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/05/15

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بند 2-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : G-104-12498.pdf G-104-12498.pdf تاریخ سند : 1391/04/14 شماره چاپ : 112