[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ : 1391/05/23

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی

چاپی : G-103-12516.pdf G-103-12516.pdf تاریخ سند : 1391/04/17 شماره چاپ : 111

پیوست ها

1391/10/24 مخصوص صحن علنی پیوست : G-103-12516-1.pdf G-103-12516-1.pdf