[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/05/22

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : G-98-12515.pdf G-98-12515.pdf تاریخ سند : 1391/04/17 شماره چاپ : 104

پیوست ها

1391/07/22 مخصوص صحن علنی پیوست : G-98-12515-1.pdf G-98-12515-1.pdf