[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/15 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/05/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی

چاپی : I-129.pdf I-129.pdf تاریخ سند : 1391/05/18 شماره چاپ : 173

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/15 به تصویب رسید.