[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/23

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-131.pdf C1-131.pdf تاریخ سند : 1391/05/24 شماره چاپ : 185

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 181، 184