[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : مخصوص صحن علنی
تاریخ : 1391/05/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-131-12521.pdf G-131-12521.pdf تاریخ سند : 1391/05/23 شماره چاپ : 181

توضیحات : مخصوص صحن علنی