[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1391/05/25

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : G-126-12522.pdf G-126-12522.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 169

پیوست ها

1391/05/25 پیوست : G-126-12522-1.pdf G-126-12522-1.pdf