[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1391/05/28

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : G-27-12528.pdf G-27-12528.pdf تاریخ سند : 1391/04/20 شماره چاپ : 31

پیوست ها

1393/03/19 مخصوص صحن علنی پیوست : G-27-12528-1.pdf G-27-12528-1.pdf