‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PLANC)
توضیحات : مخصوص صحن علنی
تاریخ : 1391/06/18

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PLANC)

چاپی : G-110-12548.pdf G-110-12548.pdf تاریخ سند : 1391/04/28 شماره چاپ : 127

توضیحات : مخصوص صحن علنی