[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/06/20

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-125-12556.pdf G-125-12556.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 168

پیوست ها

1392/08/13 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-125-12556-2.pdf G-125-12556-2.pdf
1392/06/09 مخصوص صحن علنی پیوست : G-125-12556-1.pdf G-125-12556-1.pdf