‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی
تاریخ : 1391/06/20

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی

چاپی : G-129-12561.pdf G-129-12561.pdf تاریخ سند : 1391/05/18 شماره چاپ : 173