‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977
تاریخ : 1391/06/26

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977

چاپی : G-82-12568.pdf G-82-12568.pdf تاریخ سند : 1391/04/11 شماره چاپ : 86

پیوست ها

1391/08/28 پیوست : G-82-12568-1.pdf G-82-12568-1.pdf