[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/06/26

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : G-115-12572.pdf G-115-12572.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 149

پیوست ها

1391/07/04 مخصوص صحن علنی پیوست : G-115-12572-1.pdf G-115-12572-1.pdf