[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل
تاریخ : 1391/07/02

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل

چاپی : G-106-12581.pdf G-106-12581.pdf تاریخ سند : 1391/04/21 شماره چاپ : 119

پیوست ها

1393/09/17 مخصوص صحن علنی پیوست : G-106-12581-3.pdf G-106-12581-3.pdf
1391/11/24 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-106-12581-2.pdf G-106-12581-2.pdf
1391/09/25 مخصوص صحن علنی پیوست : G-106-12581-1.pdf G-106-12581-1.pdf