[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/06/29

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : C1-115.pdf C1-115.pdf تاریخ سند : 1391/07/01 شماره چاپ : 208

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 207، 149