[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1391/07/05

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : G-137-12592.pdf G-137-12592.pdf تاریخ سند : 1391/06/27 شماره چاپ : 199

پیوست ها

1392/04/29 مخصوص صحن علنی پیوست : G-137-12592-1.pdf G-137-12592-1.pdf