[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/07/04

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : C1-98.pdf C1-98.pdf تاریخ سند : 1391/07/10 شماره چاپ : 232

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 104