[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی
تاریخ : 1391/07/16

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی

چاپی : G-150-12600.pdf G-150-12600.pdf تاریخ سند : 1391/07/02 شماره چاپ : 222

پیوست ها

1392/04/01 مخصوص صحن علنی پیوست : G-150-12600-1.pdf G-150-12600-1.pdf