[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور
تاریخ : 1391/07/18

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : C1-153.pdf C1-153.pdf تاریخ سند : 1391/07/18 شماره چاپ : 243

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 237، 242