[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : مخصوص صحن علنی
تاریخ : 1391/08/20

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-173-12653.pdf G-173-12653.pdf تاریخ سند : 1391/08/16 شماره چاپ : 290