[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/08/28

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : E-173.pdf E-173.pdf تاریخ سند : 1391/08/28 شماره چاپ : 320

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 290، 291، 292