‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده «33» و یک تبصره به ماده «193» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/09/12

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده «33» و یک تبصره به ماده «193» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-133-12692.pdf G-133-12692.pdf تاریخ سند : 1391/06/06 شماره چاپ : 183