[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
تاریخ : 1391/09/12

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

چاپی : G-172-12690.pdf G-172-12690.pdf تاریخ سند : 1391/08/22 شماره چاپ : 287

پیوست ها

1391/10/17 مخصوص صحن علنی پیوست : G-172-12690-1.pdf G-172-12690-1.pdf