[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/09/21

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-192.pdf C1-192.pdf تاریخ سند : 1391/09/21 شماره چاپ : 352

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 347، 351