[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
تاریخ : 1391/09/20

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : E-98.pdf E-98.pdf تاریخ سند : 1391/09/22 شماره چاپ : 358

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 232، 104