[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/09/20

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : E-115.pdf E-115.pdf تاریخ سند : 1391/09/22 شماره چاپ : 355

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 208، 207، 149