[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/09/28

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-170-12711.pdf G-170-12711.pdf شماره چاپ : 285